Vedtægter

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Ringe Bio.
Hjemsted er Faaborg–Midtfyn kommune

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål er at drive Ringe Bio som kulturelt tilbud i lokalsamfundet.
Foreningen skal sikre et bredt udvalg af kvalitetsfilm herunder også børne- og ungdomsfilm, suppleret med drift af en café med alkoholbevilling.

§ 3 Medlemskab

Alle der har betalt kontingent i Ringe Bio, er medlem af foreningen og således også stemmeberettiget på generalforsamlingen. Medlemskabet gælder fra 1.7. – 30.6

§ 4 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

Medlemmer har stemmeret ved personligt fremmøde.
Familiemedlemskaber giver 1 stemme pr. myndigt familiemedlem.

Hvis et medlem ønsker det, skal der foretages skriftlig afstemning.

Beslutninger på generalforsamlingen bliver vedtaget ved simpelt stemmeflertal, med undtagelse
jf. § 11 og § 14.

Generalforsamlingen indvarsles mindst 21 dage før afholdelsen ved annoncering i lokal ugeavis eller ved skriftlig indvarsling til samtlige medlemmer.

Indkomne forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 5 Dagsorden

Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Mødet åbnes af formanden
2. Valg af dirigent
3. Beretninger
   A. Formandens beretning
   B. Operatørgruppen
   C. Filmgruppen
   D. Billet- og cafégruppen
   E. Bygnings- og interiørgruppen
   F. Børn og unge gruppen 
4. Kassereren aflægger regnskab
5. Fastsættelse af kontingent, samt fremlæggelse og godkendelse af budget
6. Indkomne forslag
7. Valg i henhold til § 9
8. Eventuelt

§ 6 Regnskab

Regnskabsåret er kalenderåret.

Regnskabet skal revideres af to på generalforsamlingen udenfor bestyrelsen valgte revisorer.

For valg af revisorer og revisor suppleant henvises til § 9

§ 7 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt en repræsentant fra hver af arbejdsgrupperne.

Der henvises til § 9 vedrørende bestyrelsens valgperiode.

Bestyrelsen afgør sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed tæller formandens – eller
i dennes fravær – næstformandens stemme dobbelt.

Bestyrelsen delegerer ansvarsområdet ud til arbejdsgrupperne, der selvstændig varetager deres arbejdsopgaver.

Bestyrelsen har det økonomiske ansvar.
Bestyrelsen udpeger en bestyrer for caféen.

§ 8 Arbejdsgrupper

Arbejdsgrupperne er repræsenteret i bestyrelsen med:
   • 1 bestyrelsesmedlem for operatørgruppen
   • 1 bestyrelsesmedlem for filmgruppen
   • 1 bestyrelsesmedlem for billet- og cafégruppen
   • 1 bestyrelsesmedlem for bygnings- og interiørgruppen
   • 1 bestyrelsesmedlem for Børn og Unge gruppen 


Arbejdsgrupperne består hver af et antal medlemmer som konstituerer sig efter hver generalforsamling. Grupperne udarbejder funktionsbeskrivelser i samarbejde med bestyrelsen.

Arbejdsgrupperne varetager den daglige drift inden for hver deres område og fordeler selv det arbejde, der er at udføre, herunder vagtdækning til samtlige forestillinger.

Arbejdsgruppernes økonomiske rammer fastlægges af bestyrelsen, og grupperne er ansvarlige overfor bestyrelsen for overholdelse heraf.
Grupperne kan ikke uden bestyrelsens godkendelse indgå forpligtelser, der er bindende for foreningen.

Enhver indtægt, som måtte være i den enkelte gruppe, indgår ubeskåret i foreningens kasse.

Bestyrelsen kan midlertidig nedsætte grupper til nye aktiviteter indtil førstkommende generalforsamling.

Repræsentant/-er fra bestyrelsen har ret til at overvære møder i arbejdsgrupperne, dog uden at have stemmeret.

§ 9 Valg

Valg i henhold til § 5 stk. 7 foretages efter nedennævnte retningslinjer:

Valgår                                   Lige år  Ulige år
   1. Formand                             1
   2. Næstformand                                   1
   3. Kasserer                                          1
   4. Sekretær                             1
   5. Suppleant til bestyrelsen         hvert år
   6. 2 revisorer                           1          1
   7. 1 revisor suppleant                  hvert år

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem over myndighedsalderen.

Såfremt formand, næstformand, kasserer eller sekretær udtræder i utide varetager de resterende 3 samt suppleanten efter en ny konstituering opgaverne frem til førstkommende generalforsamling, hvor der herefter foretages nyvalg. Udtræder 2 eller flere af nævnte, må der afholdes ekstraordinær generalforsamling for nyvalg. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem over myndighedsalderen.

Hvert år efter afholdelse af generalforsamlingen konstituerer de i § 8 nævnte arbejdsgrupper sig internt. Ved denne konstituering skal grupperne vælge
   •en repræsentant til bestyrelsen
   •en kontaktperson/koordinator for gruppens aktiviteter
Disse to funktioner kan varetages af forskellige eller samme person efter gruppens ønske.

Konstituerende møde i den enkelte arbejdsgruppe skal afholdes inden en måned efter generalforsamlingen. Indkaldelse til mødet påhviler gruppens afgående bestyrelsesrepræsentant og/eller koordinator. Hvis disse er forhindret, påhviler det den øvrige bestyrelse at sikre indkaldelse til konstituerende arbejdsgruppemøde(r).

Udtræder et bestyrelsesmedlem fra en af arbejdsgrupperne i utide, indtræder en anden fra den pågældende arbejdsgruppe (valgt af denne) i bestyrelsen indtil førstkommende generalforsamling.

Såfremt et af de øvrige medlemmer i arbejdsgrupperne udtræder i utide, eller der opstår behov for yderligere medlemmer, kan grupperne supplere sig efter behov.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder herom, med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter at bestyrelsen har modtaget begæringen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 11 Vedtægtsændring

Til ændring af foreningens vedtægter kræves forslag optaget på dagsordenen samt vedtaget på generalforsamlingen med mindst 2/3 flertal af de tilstedeværende stemmer.

§ 12 Forretningsorden

Bestyrelsen og arbejdsgrupperne fastsætter selv deres forretningsorden. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Dog har et eventuelt mindretal krav på at få sine synspunkter protokolført.
Protokollen underskrives af formanden ved næste møde.

Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 13 Hæftelse og tegning

Ingen af foreningens medlemmer, bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer af arbejdsgrupperne hæfter personlig for de af foreningens indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Foreningen tegnes ved underskrift af formand, kasserer samt yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer i alt mindst 5 medlemmer.
Ved optagelse af lån kan der kun tegnes af den samlede bestyrelse.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom besluttes på generalforsamling.

§ 14 Opløsning

Opløsning af foreningen kræver mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.

Såfremt forslaget ikke opnår det nødvendige flertal, kan foreningen opløses når mindst 2/3 af de fremmødte på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 1 måneds mellemrum stemmer for forslaget.
På den sidste generalforsamling må der kun være dette ene punkt på dagsordenen.

Ved nedlæggelse skal eventuel formue gå til kulturelle formål efter kommunalbestyrelsens bestemmelse.

Nærværende ændrede vedtægter er godkendt på generalforsamling, Ringe d. 27. februar 2023

Advokat Peter Flint Jensen
Dirigent ved generalforsamlingen